Algemene leveringsvoorwaarden Bureau Galenkamp&Schut

Bureau Galenkamp&Schut
Consultancy Training Coaching
Stoutenburg 1
1121 GG Landsmeer
T 020 4823587
M 0621856022 / 0611312366
info@galenkampschut.nl
www.galenkampschut.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bureau Galenkamp&Schut, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, opleidingen, nascholingen, coaching en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘trainingstraject’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bureau Galenkamp&Schut.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Bureau Galenkamp&Schut.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Bureau Galenkamp&Schut komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte. In geval van coaching wordt het inhoudelijk contract mede opgesteld door de gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
2.4 Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze 7 dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een trainingstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een trainingstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Bureau Galenkamp&Schut
4.1 Bureau Galenkamp&Schut heeft in geval van een trainingstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een trainingstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Bureau Galenkamp&Schut betaalde bedrag. Dit vindt binnen 14 dagen plaats.
4.2. Bureau Galenkamp&Schut heeft het recht uiterlijk 14 dagen voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zal Bureau Galenkamp&Schut steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Bureau Galenkamp&Schut noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Bureau Galenkamp&Schut apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Bureau Galenkamp&Schut aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0. Werk- en cursusmaterialen
6.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Bureau Galenkamp&Schut of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het eigendomsrecht van het werk- en trainingsmateriaal bij Bureau Galenkamp&Schut.

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel Bureau Galenkamp&Schut een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Bureau Galenkamp&Schut tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Bureau Galenkamp&Schut instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Bureau Galenkamp&Schut steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Bureau Galenkamp&Schut behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Bureau Galenkamp&Schut gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, evenals de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van Bureau Galenkamp&Schut zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Bureau Galenkamp&Schut toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Bureau Galenkamp&Schut anders is aangegeven, dient betaling van de door Bureau Galenkamp&Schut verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Bureau Galenkamp&Schut gerechtigd, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Bureau Galenkamp&Schut vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Bureau Galenkamp&Schut verschuldigd een bedrag van alle aan het incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door Bureau Galenkamp&Schut uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Bureau Galenkamp&Schut, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Galenkamp&Schut zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Bureau Galenkamp&Schut is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Bureau Galenkamp&Schut is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Bureau Galenkamp&Schut is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Bureau Galenkamp&Schut en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Bureau Galenkamp&Schut training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Bureau Galenkamp&Schut (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Klachtenprocedure
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Galenkamp&Schut. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bureau Galenkamp&Schut in staat is adequaat te reageren. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene leveringsvoorwaarden of daarop voortbouwende overkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen of met behulp van mediation. Voor klachten die voortkomen uit het schenden van de ethische beroepscode zal de Klachtencommissie van Phoemix Opleidingen worden ingeschakeld. Dit conform de daartoe strekkende klachtenprocedure zoals beschreven en vermeld op de website van Bureau Galenkamp&Schut en in contracten.

Bureau Galenkamp&Schut is aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Cliënten en afnemers kunnen in de Ethische Code lezen hoe de professionele en ethische uitgangspunten en normen vormgegeven en gewaarborgd worden. Opdrachtgevers kunnen klachten tegen deelnemers van de Ethische Code, waaronder Bureau Galenkamp&Schut aanmelden, waarna deze procedureel in behandeling worden genomen. Bureau Galenkamp&Schut verbindt zich aan de ethische code. Informatie vindt u op onze website.

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

14.0 Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
14.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Bureau Galenkamp&Schut.

Landsmeer, 24 mei 2018